Källsortera dina sopor – Bli mer miljömedveten

Återvinning definieras som bearbetningen av använt material eller avfall. Återvinning blir allt populärare, då människor blir mer miljömedvetna om effekterna av sopornas påverkan på den naturliga miljön.

Vikten av återvinning

källsortera och återvinn dina soporEn anledning till att återvinning är viktigt, är att vi inte behöver använda lika mycket naturresurser i produktionen av nya varor. Till exempel reducerar pappersåtervinning mängden fällda träd. I stället för att avverka träd för att producera papper, används återvunnet papper och därmed förebyggs skövling och kalhyggen. Eftersom skogsskövlingen förhindras, minskar jorderosion och andelen koldioxidutsläpp i luften.

En viktig effekt av återvinning är att det förebygger skadliga kemikalier från att förorenar jorden. Vissa produkter såsom batterier, glödlampor etc. innehåller kemikalier. Om dessa produkter inte återvinns, dvs. kastas på en soptipp, riskerar kemikalierna i dessa produkter att läcka ut. Det är inte ovanligt att det rapporteras i nyhetsflödet att floder har förorenats på grund av kemiska läckage från felaktigt omhändertaget avfall.

Ytterligare en fördel med återvinning är att det minskar behovet av soptippar och deponianläggningar. I alla större tätbefolkade områden, är det ett problem att hitta mark för soptippar och deponistationer. De lokala myndigheterna upplever svårigheter med att hitta lämpliga markområden för ändamålet. Återvinning minskar mängden sopor som behöver deponeras. Istället för att bli en soptipp kan mark användas för parker, jordbruk samt kommersiell användning och bostäder.

Återvinning av biologiskt nedbrytbart avfall kan, å andra sidan, användas för produktion av elektricitet. Biologiskt nedbrytbara material avger metan. När biologiskt avfall tas om hand i storskaliga anläggningar, kan dessa metangaser producerar tillräckligt med el för att driva ett litet samhälle. En annan fördel med återvinning av biologiskt nedbrytbara material, är att vissa av dessa material är rikt på näringsämnen för jorden. När de återvunnits, kan de användas som gödselmedel.

I vissa deponianläggningar förbränns soporna. Genom återvinning minskar andelen sopor som förbränns, vilket innebär att det blir mindre luftföroreningar och mindre växthusgaser i luften.
Plast används i dag mer än någonsin. När den inte återvinns, tar det mycket lång tid för plasten att brytas ned. Vissa av dessa plaster letar sig ut i vattendrag och hav. I vissa städer uppstår det översvämningar då kastad plast, som inte tas om hand på rätt sätt, blockerar floder och vattendrag. Plaster som hittar sin väg till haven skadar vattenlevande organismer. Vissa fiskar och marina däggdjur dör eftersom de misstar plasterna för föda och plast kan förstöra livsmiljöerna för det marina livet. Återvinning av plast hindrar detta från att hända och det marina livet kan främjas och utvecklas. Något som också hjälper till att förhindra översvämningar.